⇐Spre Măsura 04

Spre Măsura 07⇒

pndr2

Măsura 06 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (detalii măsura 06)

• Sub-Măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
• Sub-Măsura 6.2 Sprijin pentru infiinatarea de activitati neagricole in zonele rurale
• Sub-Măsura 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
• Sub-Măsura 6.4. Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
• Sub-Măsura 6.5 Plati pentru fermierii eligibili in cadrul schemei pentru micii fermieri care-si transfera definitiv exploatatia altui fermier

Sub-măsura 6.1. – “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

IMPORTANT: sesiune deschisă de primire a cererilor de finanțare pentru această sub-măsură!

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

OBIECTIVELE submăsurii 6.1:
· Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;

·  Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

·  Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.

BENEFICIARII:
· Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole

· Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maximum 50.000 Euro:

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:
 –  75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
 –  25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru subMasura 6.1 martie 2015: DESCARCĂ
Mai multe detalii: Aici

Sub – măsura 6.2 – “Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”

 1. Descrierea acțiunii
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru investiții tangibile și intangibile pentru înființarea de activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.
Se acordă sprijin pentru unități nou înființate pentru activităţi non-agricole în mediul rural, ca de exemplu:
‐ Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole;
‐ Investiții pentru activității meșteșugărești;
‐ Investiții pentru prestarea de servicii și agro-turism;
2. Beneficiarii:
Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se acordă pentru :
‐ fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
‐ micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate

3. Sume și rate de sprijin aplicabile:
Sprijin public nerambursabil şi se acordă pentru o perioada de cinci ani.
Cuantumul minim al sprijinului este de 10.000 Euro.
Cuantumul maxim al sprijinului este de:
– 70.000 Euro/proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică; ( pentru înființare pensiuni agroturistice pag. 267 din PNDR 2014-2020)
– 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități.
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:
-70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
-30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

Sub – măsura 6.3 – “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Fermă mică: exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 Euro.

2. Beneficiarii:
Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă fermierilor care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de fermă mică.

3. Cheltuieli eligibile:
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza în cadrul legislativ național. Toate cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile

4. Condiții de eligibilitate:
‐ Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 euro (valoarea Producţiei Standard);
‐ Exploataţia agricolă este înregistrată, conform legislației în vigoare, cu cel puţin 24 luni înainte de solicitarea sprijinului;
‐ Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatației:
‐ Solicitantul trebuie aibă domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația;
‐ Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim de 20 % din valoarea primei tranșe de plată;
‐ Solicitantul lucrează efectiv în agricultură şi nu deține un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau zonei limitrofe
‐ Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin sub-măsură;
‐ O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei submăsuri.

5. Sprijin public nerambursabil
Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioada de maximum cinci ani si este de până la 15.000 Euro pentru o exploataţie agricolă.
Sprijinul va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:
– 80% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 20% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

Sub – măsura 6.4. – “Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”

1. Descrierea acțiunii
Se acordă sprijin în vederea investițiilor pentru microintreprinderi și întreprinderi mici nou înființate și existente pentru activităţi non-agricole în mediul rural, de exemplu:
‐ Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole;
‐ Investiții pentru activității meșteșugărești;
‐ Investiții pentru prestarea de servicii
‐ Investitii pentru infrastructura si activitati de agrement si turism rural
‐ Producere de combustibil din biomasa

2. Beneficiarii:
Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se acorda:
– micro-întreprinderilor și întreprinderi mici existente, din spațiul rural;
– fermierilor sau membrilor unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente.

3. Cheltuieli eligibile:
a) Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
b) Achiziţionarea inclusiv în leasing de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare;
c) următoarele investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
Nu sunt eligibile serviciile agricole.

4. Condiții de eligibilitate:
‐ Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea în spațiul rural;
‐ Activitatea desfășurată și cel putin 80% din angajați trebuie sa aibă domiciuliul stabil in spatiul rural;
‐ Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
‐ Locurile de munca pentru noii angajati să fie prevăzute cu norma întreagă;
‐ Solicitantul să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
‐ Intreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu legislația în vigoare;
‐ Solicitantul respectă regulile de minimis;

5. Sprijin public nerambursabil
Sprijin public nerambursabil nu va depăși 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (minimis). Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maxim 90% .

Sub – măsura 6.5 – Schema pentru micii fermieri

1. Submăsura are în vedere sprijinirea micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din pilonul 1 pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.
2. Sprijinul acordat în cadrul submăsurii va fi furnizat sub forma unei plăți unice anuale pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri, care își transferă definitiv exploatația lor către o altă fermă.
Beneficiarii se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie.

3. Condiții de eligibilitate
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
-Solicitantul să deţină o exploataţie cu o suprafaţă între 1 şi 5 ha;
-Solicitantul are 60 ani împliniţi la data transferului;
-Solicitantul transferă definitiv întreaga exploataţie către un alt fermier.

4. Intensitatea sprijinului va fi de 120% din cuantumul sprijinului acordat prin SAPS.

            Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Măsurii 06 sprijincroitostomatolanalavandacatinafructe de padurenapulpitaservicesanitarturismleasingpibdeseu