poscce1

AP1Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor

Acțiune 1.2.1: Mari infrastructuri de CD
Acțiunea se adresează obiectivului specific”Creșterea capacităţii ştiinţifice ca motor al inovării”.
Tipuri de acţiuni/intervenţii
Prin această acțiune se va încuraja creșterea capacității de CD în domenii identificate de Strategia Națională de CDI 2014-2020 ca domenii de cercetare de
specializare inteligentă, precum și în sănătate, identificat ca domeniu prioritar de interes național. Aceasta se va realiza prin modernizarea infrastructurilor
CD existente şi prin crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare, alte tipuri de structuri care deservesc nevoi comune etc), în vederea
valorificării potenţialului de cluster în sectoare economice competitive sau cu potențial de creștere la nivelul comunităților unde se dezvoltă aceste
infrastructuri, dar și prin sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene în România (infrastructuri CD deschise, aflate pe lista ESFRI
sau pe agende strategice regionale/internaţionale), atât în faza de pregătire (studii fezabilitate etc.) sau de implementare propriu-zisă (construcții, dotări
etc.).

Beneficiari

Solicitanţii de drept public sau privat trebuie să fie organizaţii de cercetare (instituţii CD sau de învăţământ superior), întreprinderi cu activitate CD
menţionată în statut sau entități care administrează structuri de tip cluster inovativ.
Infrastructurile noi sau modernizate de CD pentru care se va solicita finanţare vor trebui să se încadreze în domeniile de cercetare de specializare inteligentă sau în domeniul sănătate, în conformitate cu Strategia Naţională de CDI 2014-2020.
Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru dezvoltarea activităţilor de CDI, prin dezvoltarea activităţilor în cadrul clusterului, prin abordarea de tematici noi în domeniul prioritar, prin generarea de rezultate de cercetare cu aplicabilitate directă în aconomie, prin diversificare ofertei de servicii inovative, prin contribuţia la creşterea competitivităţii economiei româneşti.

Acțiune 1.2.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale
Acțiunea se adresează obiectivului specific ”Creșterea capacităţii ştiinţifice ca motor al inovării”
Tipuri de acţiuni/intervenţii
Această acțiune va contribui la creşterea gradului de implicare a cercetătorilor români în reţele de cercetare internaţionale foarte specializate, de tip GRID,
de importanţă majoră pentru dezvoltarea viitoare a ştiinţei şi tehnologiei, şi la dezvoltarea unei infrastructuri specializate pentru a sprijini proiectele mari şi
complexe de cercetare.
În aceleași timp, acțiunea vizează accesul electronic al cercetătorilor la publicații științifice și baze de date de documentare, care va fi asigurat pentru toate
universitățile, instituțiile de cercetare-dezvoltare și bibliotecile centrale universitare printr-un proiect dedicat.

Beneficiari

În categoria beneficiarilor acțiunii se încadrează organizaţiile de cercetare de drept public și/sau privat (instituții CD și de învățământ superior), asociații ale acestora, precum și Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare.

Acțiune 1.2.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

Acțiunea se adresează obiectivului specific ”Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE”
Tipuri de acţiuni/intervenţii
Această acțiune contribuie la dezvoltarea unei perspective strategice comune în vederea asigurării consolidării, coordonării și complementarității dintre
POC finanţat prin Fondurile ESI (FEDR) și programul-cadru Orizont 2020 al UE, cu scopul deblocării potențialului de excelență la nivel național în
domeniul CDI și creșterii impactului fondurilor, prin:
• stabilirea de legături între centrele de excelenţă emergente cu omologii lor de prim plan din alte state membre ale UE pentru creşterea excelenţei;
• înfiinţarea unor „catedre ERA” în vederea atragerii cadrelor universitare de renume;
• optimizarea structurilor existente și, acolo unde este cazul, stabilirea unora noi pentru facilitarea identificării de priorități pentru diferitele
instrumente și structuri de coordonare la nivel național (dezvoltare instituțională);
• stimularea rețelelor științifice transfrontaliere şi sprijinirea accesului la reţele internaţionale;
• sprijinirea organizaţiilor de cercetare şi întreprinderilor, în special IMM-uri, pentru pregătirea şi implementarea de proiecte în cadrul Orizont 2020
şi altor programe CDI internaţionale.

Beneficiari
Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi întreprinderi mari, mijlocii sau mici, care doresc să aplice şi/sau au o participare constantă la
programele-cadru de cercetare ale UE sau alte programe internaţionale de CDI.

Acțiune 1.2.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

Acțiunea se adresează obiectivului specific ”Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE”
Tipuri de acţiuni/intervenţii
Această acțiune are ca obiectiv crearea de nuclee de competenţă ştiinţifică şi/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul unei instituţii
CD, al unei universităţi sau al unei întreprinderi gazdă, prin atragerea de specialişti din străinătate, de orice naţionalitate, cu competenţă recunoscută. Este
încurajat transferul de competenţe între mediul academic şi cel industrial.

Beneficiari
Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi întreprinderile mari, mijlocii sau mici, cu activitate CD menţionată în statut.

Acțiune 1.1.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
Acțiunea se adresează obiectivului specific O.S.1.1. Creșterea investiţiilor private în CDI
Tipuri de acţiuni/intervenţii
Această acțiune urmărește încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care, prin oferta de CDI (furnizare de
cunoaștere, aptitudini și facilități) realizează activități de CDI sau colaborează cu instituțiile de CD şi de învăţământ superior care răspund nevoilor
întreprinderilor pentru rezolvarea unor provocări ale pieței și stimularea inovării. Vor fi sprijinite întreprinderile să dezvolte activități inovatoare și să
comercializeze produse noi bazate pe cercetare și inovare. Întreprinderile sprijinite vor fi selectate pe baza unei analize a planurilor lor de afaceri.
Atingerea rezultatelor
Exemple de tipuri de proiecte care se pot finanţa în cadrul acestei acțiuni:
1. proiecte tehnologice inovative, prin care se va realiza o inovare de produs (atât pentru bunuri cât şi pentru servicii), o inovare de produs şi de
proces sau numai inovare de proces, bazată pe exploatarea şi utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate
industrială, iar rezultatele proiectului vor aparţine în totalitate întreprinderii care propune proiectul,

2. proiecte CDI pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovatoare,
3. proiecte pentru angajarea/detașarea temporară de personal cu înaltă calificare pentru a întări capacitatea de cercetare şi inovare a
întreprinderilor,
4. proiecte/activităţi CDI de scurtă durată care vor fi implementate prin vouchere (cecuri) de inovare.

Beneficiari
Acțiunea se adresează cu precădere următoarelor categorii de solicitanți:
• întreprinderile mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de CD poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii.
• parteneriatele formate, la iniţiativa sectorului antreprenorial, din întreprinderi și instituţii de CD şi/sau învăţământ superior (e.g. clustere
inovative).
• Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior). Directorul proiectului este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare, care a participat la obţinerea rezultatelor de cercetare pe care se bazează noul proiect propus de spin-off. Prin această acţiune se vor finanţa proiectele de tip „spin-off” care asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători posibilitatea să se desprindă din instituţia publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare şi a obţinut un rezultat, în scopul continuării în cadrul firmei proprii a soluţiei cercetate până la finalizarea ei, în vederea producerii şi comercializării rezultatelor pe piaţă.
• Start-up-uri inovatoare: microîntreprinderi sau întreprinderi mici, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi
au un plan de afaceri bazat pe un rezultat CD sau un drept de proprietate industrială.

Acțiune 1.1.2: Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață
Acțiunea se adresează O.S. 1.1. Creșterea investiţiilor private în CDI
Tipuri de acţiuni/intervenţii
Această acțiune vizează redresarea unui eșec major al pieței referitor la finanțarea IMM- urilor inovative din România, prin facilitarea accesului la
împrumuturi în condiţii mai favorabile susținute de garanții și/sau granturi și prin facilitarea accesului la capital de risc a întreprinderilor aflate în etape
timpurii de dezvoltare. Garanțiile/Granturile vor permite IMM-urilor inovatoare să împrumute în condiții financiare mai bune decât sunt disponibile în
mod normal pe piețele financiare și bancare, reducând, astfel, necesarul de garanții colaterale pentru contractarea de credite și accesând un nivel mai
scăzut al ratei dobânzii. Garanțiile vor fi concepute pentru a acoperi până la 80% din valoarea împrumutului. Prin combinarea granturilor cu alte
instrumente de tipul împrumuturilor, garanţiilor se urmărește obținerea efectului de pârghie al utilizării fondurilor UE.
IMM-urile vor fi eligibile pentru a obţine finanțare sub forma de îmrpumuturi atât pentru realizarea de investiții, cât și pentru a acoperi capitalul de lucru
necesar lansării de noi produse (bunuri/servicii)/procese inovative. Sprijinul acordat pentru aceleaşi cheltuieli eligibile se va realiza sub rezerva respectării
regulilor cumulului ajutoarelor de stat și evitarea dublei finanțări a acelorași tipuri de cheltuieli.
Organizațiile de cercetare, care derulează proiecte finanțate în cadrul POC sau în cadrul Planului Național de CDI pot aplica, de asemenea, pentru
facilitatea de creditare/garantare în cazul în care este necesar sprijin pentru proiectele proprii, sub rezerva respectării regulilor cumulul de ajutoare de stat.

Beneficiari
Beneficiarii acţiunii sunt instituțiile care implementează schemele de finanțare sau fondul de participare (depinde de modul de implementare).
Destinatarii finali sunt IMM-urile inovatoare (inclusiv start-up-uri și spin-off-uri), interesate în dezvoltarea de noi produse/procese inovative și
organizațiile de cercetare finanțate în cadrul PO Competitivitate sau Planului Național de CDI.

Acțiune 1.1.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)
Acțiunea se adresează obiectivului specific 1.2 Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public şi cel privat
Tipuri de acţiuni/intervenţii
Această acţiune urmărește să încurajeze interacțiunea instituţiilor de învăţământ superior şi instituțiilor de CD cu mediul de afaceri, prin stimularea
comercializării cunoștințelor, aptitudinilor și utilizării facilităților acestora, pe baza constituirii unor parteneriate cu întreprinderi/grupuri de
întreprinderi interesate pentru a obține, colecta și transfera cunoștințe inclusiv abilități și competențe sau pentru accesul la facilități de înaltă performanţă
tehnică/științifică. Aceste parteneriate pentru transfer de cunoștințe vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare a întreprinderilor și vor oferi soluții
inovative pentru dezvoltarea și comercializarea de produse şi procese noi şi îmbunătăţite.
Va fi acordat sprijin specializat întreprinderilor, conceput să răspundă nevoilor identificate la nivel individual sau de grup, în diverse stadii de dezvoltare a
unei noi afaceri promovate de acestea.
Acţiuneadoreşte, în acelasi timp, valorificarea potenţialului infrastructurilor de CD dezvoltate sau modernizate în România, începând cu anul 2007 și a
celorlate resurse dezvoltate concomitent cu acestea pentru a servi nevoilor de inovare a întreprinderilor în scopul creșterii valorii adăugate a acelor
sectoare competitive sau cu potențial de creștere.

Beneficiari
• Organizaţiile de cercetare (instituţii de CD şi de învăţământ superior) a căror activitate are potenţial de comercializare, alte entități care pot oferi
servicii de transfer de cunoștințe, precum și întreprinderile care accesează oferta.
• Organizaţiile de cercetare au rol de organizații intermediare

Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CD
Obiectivul programului

Crearea de nuclee de competenta stiintifica si/sau tehnologica de inalt nivel, la standarde europene, in cadrul unei institutii CD, al unei universitati sau al unei intreprinderi gazda, prin atragerea de specialisti din strainatate, orice nationalitate,cu competenta
recunoscuta.

Solicitanti eligibili

a) Organizatie de cercetare: o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza in mod independent cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala sau de a disemina la scara larga rezultatele unor astfel de activitati prin predare, publicare
sau transfer de cunostinte
b) Intreprindere cu activitate CD mentionata in statut

Activitati eligibile

-activitati de cercetare fundamentala;
-activitati de cercetare industriala;
-activitati de dezvoltare experimentala;
-activitati privind realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD
– activitati pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala (numai pentru organizatii de cercetare si IMM-uri);
– activitati de informare si publicitate pentru proiect (numai pentru organizatii de cercetare);
– management de proiect (numai pentru organizatii de cercetare).
Actiunea se concentreaza pe urmatoarele domenii tematice prioritare de specializare inteligenta, a caror detaliere este prezentata in Anexa 3 a Ghidului Solicitantului:
– Bioeconomie
– Tehnologii informatice si de comunicatii, spatiu si securitate
– Energie, mediu si schimbari climatice
– Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
De asemenea, un alt domeniu tematic eligibil, de prioritate nationala, este sanatatea.
Proiectele vor fi conduse de catre specialistul din strainatate, care va fi angajat ca cercetator stiintific pe o perioada egala cel putin cu durata proiectului, in institutia gazda. Actiunea va urmari consolidarea capacitatilor de CDI in vederea pregatirii pentru participarea la Orizont 2020 sau la alte programe C&I europene.

Valoarea grantului

Maxim 9.000.000 lei

Contributia beneficiarului

Organizatii de cercetare: 0%
Intreprinderi: variabil