Spre Axa prioritară 3 ⇒

⇐ Spre Axa prioritară 1

regio4

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

  • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale  Exemplu: achizitia de terenuri agricole pentru cei ce vor sa acceseze o masură cu acest scop numai de catre intreprinderile cu minim un an de activitate și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate specifice fiecărui program operațional. (sursa)
  • crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

În acest sens, pentru microintreprinderi, vor fi sprijinite investițiile în active corporale, cum ar fi achiziționarea de terenuri și spații, construcții noi necesare desfășurării activităților specifice, dotarea cu echipamente, etc., precum și cele în active necorporale de tipul brevete, licențe, etc. şi alte drepturi şi active similare. În ceea ce priveşte, dotarea cu echipamente pot fi menţionate, ca exemple:
• achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
• achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare,
• dotarea cu echipamente de birotică necesare desfăşurării normale a activităţii.
• realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate
• achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, etc;

Această prioritate se va adresa microintreprinderi-lor cu un istoric de funcționare de minim 1 an din mediul urban, precum și incubatoarelor şi acceleratoarele de afaceri (în calitate de agenți economici).

Un alt obiectiv al acestei Axe este sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție

-Dezvoltarea serviciilor prin îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri

-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor cu o vechime mai mare de 1an pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și creării locurilor de muncă. Astfel, principalele activități sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţii vizează:
-construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale
-activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice.
-promovarea produselor şi serviciilor

Aceste tipuri de măsuri vor facilita IMM-urilor angajarea în procesele de creștere pe piețele regionale, naționale și internaționale, precum și în procesele de inovare, în vederea stimulării competitivității economiilor regionale.
Această prioritate se va adresa IMM-urilor din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de funcționare de minim 1 an

                             Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Axei 2idee 3energiestomatopibconsultoffice2it s