Componentele unui dosar de finanţare sunt definite de fiecare Autoritate de Management (EX: Date de contact ale Autoritatii de Management  AXA PRIORITARĂ II – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate ) în Ghidurile Solicitantului pentru o anumită axa prioritară sau domeniu major de intervenţie (EX: Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor).

În acest sens, în cadrul ghidului este inclus formatul de cerere de finanţare pentru tipul respectiv de proiect, în care sunt precizate informaţiile şi documentele care trebuie furnizate de catre solicitanţii finanţărilor.

În principal, dosarul de finanţare trebuie să cuprindă:

1. Formularul cererii de finanţare completat

2. Documente anexe cererii de finanţare, conform cu Ghidul Solicitantului pentru axa prioritară sau domeniul respectiv

Componentele principale ale cererii de finaţare, conform formatului-cadru, sunt următoarele:

• Informaţii privind solicitantul
• Date despre proiect
• Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
• Bugetul proiectului / Surse de Finanţare
• Lista de anexe (EX: Anexe la ghidul solicitantului
)

Exemple de documente anexe:

• Statut sau documente de asociere;
• Bilanţurile oficiale pe ultimii ani;
• Adeverinţa că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;
• Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic;
• Aviz de mediu, analiza impactului de mediu;
• Autorizaţia de construcţie;
• Documente de confirmare a contribuţiei solicitantului;
Plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza cost – beneficiu;
• Proiectul tehnic;
• CV-urile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului etc.