ministerul-fondurilor-europeneComisia Europeană a aprobat astăzi, 25 februarie a.c., Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, acesta fiind cel de al patrulea program care va fi coordonat direct de Ministerul Fondurilor Europene, care a fost adoptat. Primul program operațional al României aprobat de Comisie a fost Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, în data de 28 noiembrie 2014. Ulterior, Comisia a aprobat Programul Operațional Asistență Tehnică în data de 18 decembrie 2014, respectiv Programul Operațional Competitivitate în data de 19 decembrie 2014.

„Vom lansa apelurile de proiecte pentru contractarea de finanțări în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 în luna martie a.c. Primul ghid pentru contractarea fondurilor UE alocate României în cadrul acestui program a fost supus consultării publice la sfârșitul anului trecut. Acest ghid a vizat acordarea finanțărilor destinate sprijinirii tinerilor. În perioada imediat următoare vom lansa în consultare publică și celelalte propuneri de ghiduri, pentru a ne asigura că cererile de propuneri de proiecte vor răspunde nevoilor societății”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Programul Operațional Capital Uman, cu o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuție UE) stabilește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educaţiei. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.

La nivelul Axei Prioritare 1 „Inițiativa locuri de muncă pentru tineri” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 212 milioane de euro) și al Axei Prioritare 2 „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 362 milioane de euro), sunt prevăzute pachete integrate de măsuri care vizează integrarea pe piața muncii a tinerilor NEETs (care nu au un loc de muncă și nu urmează o formă de învățământ sau de formare profesională) cu vârste între 16-24 ani, înregistrați la ANOFM. Pachetele integrate de măsuri urmează să fie stabilite în funcție de profilul (nivel de pregătire, experiență profesională etc.) fiecărui tânăr și vor include: consiliere, orientare profesională, instruire, prime de mobilitate, acordarea de stimulente angajatorilor în vederea creării de locuri de muncă dedicate tinerilor NEETs, scheme de ucenicie etc.

Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 1,1 miliarde de euro) cuprinde măsuri care au ca scop, pe de-o parte, integrarea pe piața muncii a unor categorii defavorizate (șomeri și inactivi, lucrători vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane care aparțin minorității roma etc.), prin măsuri active de ocupare, iar pe de altă parte, măsuri care vizează adaptarea managementului resurselor umane la dinamica pieței muncii, instruirea persoanelor angajate în domeniile cu potențial competitiv etc.

Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 940 milioane de euro) vizează măsuri integrate în vederea sprijinirii comunităților dezavantajate, în special cele cu populație aparținând minorității roma, pentru a diminua riscul de excluziune socială. Având în vedere caracterul multidimensional al sărăciei, măsurile integrate vor viza mai multe domenii de intervenții, precum: educație, acces la servicii de sociale și sănătate, ocupare etc. De asemenea, vor fi sprijinite și anumite grupuri vulnerabile (persoane fără adăpost, persoane victime ale violenței domestice, persoane victime ale traficului de ființe umane, persoane care suferă de forme de dependență, persoane private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, foștii deținuți, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități aflate în situații de dependență sau în risc de excluziune socială) prin măsuri personalizate care se doresc a răspunde corespunzător nevoilor acestora, în vederea depășirii stării de vulnerabilitate. Complementar, în cadrul acestei axe sunt incluse și măsuri care vizează creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la servicii sociale și de sănătate de calitate.

Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 201 milioane de euro) vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin măsuri integrate din domenii precum educație, ocupare, sănătate etc. care sunt complementare cu acțiuni ce vizează dezvoltarea infrastructurii.

Axa Prioritară 6 „Educație și competențe” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 1,2 milioane de euro) oferă sprijin pentru reintegrarea tinerilor NEETs în cadrul sistemului de învățământ, reducerea părăsirii timpurii a școlii, îmbunătățirea accesului la educația terțiară pentru grupurile dezavantajate, facilitarea tranziției de la sistemul de educație la piața muncii, atât prin corelarea ofertei educaționale cu dinamica pieței muncii, cât și prin încurajarea învățării la un potențial loc de muncă, precum și măsuri care promovează învățarea pe tot parcursul vieții etc.

Axa Prioritară 7 „Asistență Tehnică” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 265 milioane de euro) sprijină implementarea întregului program prin susținerea atât a instituțiilor implicate în implementarea intervențiilor, cât și a potențialilor beneficiari. Totodată, prin intermediul acestei axe va fi asigurată informarea la nivelul întregului program.

NOTĂ:

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, aprobat de Comisia Europeană, este publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene