Spre Măsura 02 ⇒

pndr2

 

Măsura 01 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare 

Acțiunile privind transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare vizează acompanierea măsurilor de creştere a competitivităţii şi diversificării din agricultură și a necesităţii restructurării şi modernizării sectorului agricol, a încurajării afacerilor orientate spre piaţă procesarea şi comercializarea produselor agricole, a sporirii cerinţelor pentru o gamă largă şi diversificată de aptitudini economico-financiare şi de management cât şi a celor legate de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare a energiei regenerabile.

Această măsură are în componență două sub-măsuri:

Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe”

Sub-măsura 1.2. „Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare”

Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe”

1. Descrierea acțiunii
În cadrul acestei sub-măsuri se urmărește îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de bază în rândul fermierilor, inclusiv cu privire la protecţia mediului și climă precum şi al persoanelor care activează în industria alimentară (în materie de management, marketing, procesare, siguranţă şi igienă alimentară, standarde etc.) şi promovarea rezultatelor cercetării şi a inovării prin acţiuni de formare profesională şi dobândire de cunoştinţe.

2. Operatiuni/Acțiuni eligibile pentru suport

Sub-măsura sprijină cursurile de formare profesională de scurtă durată în funcţie de nivelul de pregătire al tinerilor fermieri și fermierilor care gestionează ferme mici și de familie și de tematica programului de formare profesională.

3. Beneficiarii

Beneficiarii sunt furnizorii de servicii de formare profesională.

4. Cheltuieli eligibile
a. Cheltuieli cu onorariile prestatorului (inclusiv cazare, masă și transport);
b. Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează:
-cazare, masă și transport participanți, după caz;
-materiale didactice și consumabile;
-închirierea de echipamente necesare;
-închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de formare.
c. Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de formare profesională.

5. Condiții de eligibilitate

-Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;

-Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

-Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare profesională;

-Solicitantul dispune de personal propriu sau cooptat, calificat în domeniile corespunzătoare tematicilor prevăzute, astfel: are personal permanent suficient absolvent de studii superioare în domeniile relevante ale măsurii; asigura cel puțin 1/3 din personalul implicat în proiect; o 50% din personalul implicat în proiect a beneficiat de cursuri de formare pentru îmbunătățirea abilităților în ultimii 7 ani, sau dețin masterat/doctorat/rang academic.

-Solicitantul are acces la o logistică corespunzătoare activităţii specifice de formare;

-Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de formare;

-Solicitantul nu este în dificultate financiară.

6. Sume și rate de sprijin aplicabile

Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea proiectului va fi stabilită proporțional cu nivelul (aria teritorială, grupul țintă, tematică) la care acesta se va implementa (național, regional sau județean).

Sub-măsura 1.2. „Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare”

 1. Descrierea acțiunii
Scopul sprijinului este creşterea nivelului de conştientizare al persoanelor angajate în sectoarele agricol și alimentar, cu privire la: domenii specifice în care își desfășoară activitatea și alte domenii ca și protecția mediului sau alte domenii de interes general prin oferirea de activități demonstrative si acțiuni de informare.

2. Operatiuni/Actiuni eligibile pentru suport:
-activități demonstrative care se vor realiza prin sesiuni practice care vizează demonstrarea unor noi tehnologii, folosirea de mașini și utilaje noi, metode noi de protecție a culturilor sau tehnici specifice de producție. Activitatea poate avea loc într-o fermă sau în alte locații, cumar fi: centre de cercetare, expoziții, târguri de profil, etc.

-acțiuni de informare: activități de difuzare a informațiilor cu privire la agricultură, mediu, sectorul agro-alimentar, în scopul de a conștientiza grupul țintă asupra cunoștințelor relevante pentru activitatea desfășurată la locul de muncă.

3. Beneficiarii
Beneficiarii sunt entităţi publice și/sau private, inclusiv asocieri ale acestora care au în obiectul de activitate activitati de informare/demonstrare și/sau diseminare.

4. Cheltuielile eligibile
a. Cheltuieli cu onorariile prestatorului (inclusiv cazare, masă și transport);
b. Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează:
-cazare, masă și transport participanți, după caz;
-materiale didactice și consumabile;
-materiale de informare si promovare;
-închirierea de echipamente necesare;
-închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de informare și demonstrative.
c. Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de informare și demonstrative.

5. Condiții de eligibilitate
-Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
-Solicitantul este persoană juridică constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
-Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului;
-Solicitantul dispune de personal propriu sau cooptat calificat în domeniile corespunzătoare tematicilor prevăzute;
-Solicitantul are acces la logistica corespunzătoare activităţii specifice;
-Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor specifice de informare;
-Solicitantul nu este în dificultate financiară;

6. Sume și rate de sprijin aplicabile
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea proiectului va fi stabilită proporțional cu nivelul (aria teritoriala, grupul țintă, tematică) la care acesta se va implementa (național, regional sau județean).

                Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Măsurii 01cformareevenimentit sofficecateringmat didactsala