⇐Spre Măsura 02

Spre Măsura 06⇒

pndr2

 

Măsura 04 – Investiții în active fizice 

Sprijinul acordat prin măsura 4 „Investiții în active fizice” are în vedere:
-ameliorarea nivelului global de performanță și de sustenabilitate al exploatațiilor agricole;
-prelucrarea și/sau dezvoltarea produselor agricole, cu excepția produselor pescărești;
-infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii și a silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor și furnizarea și economisirea energiei și a apei
• Sub-măsura 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole”
• Sub-măsura 4.2. „Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole”
• Sub-măsura 4.3. „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea
infrastructurii agricole şi silvice
• Sub-programul tematic pomicol

Sub-măsura 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole”

IMPORTANT: sesiune deschisă de primire a cererilor de finanțare pentru această sub-măsură!

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1:
· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

· Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

· Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

· Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.
BENEFICIARII:

· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 • pentru proiectele care prevăd achiziții simple: maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
  – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
  – maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
  – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

 •  pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
   – maximum 500.000 euro;
 • pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:
   – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
  – maximum 2.000.000 euro;

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru subMasura 4.1 martie 2015: DESCARCA

Mai multe detalii Aici

 Submăsura 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”

1.Beneficiarii sunt:

‐ fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

‐ grupurilor de producători si cooperativelor care activează în sectorul pomicol, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

2.Tipul sprijinului:

‐Sprijin nerambursabil, acordat în tranșe, conform etapelor de execuție a proiectului și cererilor de plată depuse de beneficiar.

3. Cheltuieli eligibile specifice:

a) Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigaţii la nivelul exploatațiilor și drumuri de exploatare;

b) Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie și drumuri de exploatare.

c) Înființarea de pepiniere pentru material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusive costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină, drumuri de exploatare.

d) Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, sortare și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației.

e) Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;

f) Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte;

g) Amenajarea, construcția și dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației;

h) Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, achiziționarea de instalații de producere și utilizare a energiei regenerabile la nivelul exploatației);

4. Cheltuieli neeligibile specifice:

a. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
b. Achiziţia de terenuri şi clădiri.

5. Conditii de eligibilitate

‐ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

‐ Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;

‐ Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;

‐ Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația europeană;

‐ Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului;

‐ Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.

‐ Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa II, și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior.

‐ În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat.

‐ În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologica certificat.

‐ Investiţiile în materie de eficienţă energetică şi energie regenerabilă trebuie să respecte prevederile art. 13 din R. Delegat (UE);

‐ Investițiile în sistemele de irigaţii de la nivelul fermei trebuie să respecte prevederile art. 46 din R(UE) nr.1305/2013;

‐ Investiția trebuie să respecte dimensiunile economice viabile. Dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole, deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de minimum 12000 euro SO în cazul investiţiilor simple, care nu presupun reconversie şi/ înfiinţare plantaţii pomicole şi în cazul producerii de material fructifer. În cazul investiţiilor care presupun reconversie şi/ înfiinţare plantaţii pomicole, dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 8000 euro SO.

‐ Investiția trebuie să respecte dimensiunile economice minime pentru înfiinţare şi reconversie.
În cazul înființării de plantații pomicole și reconversiei, suprafața înființată/replantată trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO), în cazul producerii de material de înmulțire și material de plantare fructifer 6000 euro SO, iar în cazul culturii de capşuni în camp şi în spatii protejate 7000 euro SO.

6. Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

În cazul fermelor mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
‐ 300000 Euro în cazul activității de producție (înființare și reconversie);
‐ 450000 Euro pentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (producție, procesare, comercializare).
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în urmatoarele cazuri:
‐ Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 din Regulamentul 1305/2013);
‐ Investiții colective realizate de cooperative și grupuri de producători si proiecte integrate;
‐ Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;
‐ Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
‐ Investiții în zone defavorizate.

În cazul fermelor medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
‐ 600.000 Euro în cazul activității de producție (înființare și reconversie);
‐ 900.000 Euro Euro pentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (producție, procesare, comercializare).
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, insă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 80%, în urmatoarele cazuri:
‐ Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 din Regulamentul 1305/2013);
‐ Investiții colective realizate de cooperative și grupuri de producători si proiecte integrate;
‐ Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;
‐ Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
‐ Investiții în zone defavorizate.

În cazul fermelor mari: intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
‐ 750.000 Euro în cazul activității de producție (înființare și reconversie);
‐ 1.050.000 Euro pentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (producție, procesare, comercializare).
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în urmatorul caz:
‐ Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Sub‐măsura 4.2. „Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole”

Operatiuni/Actiuni eligibile pentru suport:
Sprijinul va fi acordat pentru:
a) investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru:

-Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
-Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
-Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
-Investiţii pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții în eficienţă energetică, ca operaţiuni din cadrul unui proiect de investiţii;
-Investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I*.
b) investiții în active necorporale:
-organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
-achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
-achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnicoeconomică a proiectului.

1.Beneficiarii sunt:

‐ întreprinderi
‐ cooperative, grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deserves interesele membrilor;

2.Tipul sprijinului: ‐ Rambursare cheltuieli eligibile.

3. Cheltuieli eligibile specifice:
a) Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
b) Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor agro‐alimentare în cadrul lanțurilor scurte;
c) Cheltuieli generate de respectarea standardelor și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană

4.Cheltuieli neeligibile specifice:
a) Achiziţia de terenuri şi clădiri;

5. Condiții de eligibilitate:
‐ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub ‐ măsură;
‐ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
‐ Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;
‐ Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
‐ Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
‐ Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului și normele de siguranță alimentară.

6.Sprijin public nerambursabil:
Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM‐uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:
‐ 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM;
‐ 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi;

‐ 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare local, forme asociative cooperative și grupuri de producători (colectare, sortare, depozitare, ambalare/procesare și comercializare);
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în urmatorul caz:
‐ Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Submăsura 4.2a „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”

1. Beneficiarii sunt: ‐ Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari;
‐ Grupurile de producători și cooperativele.

2. Tipul sprijinului: ‐sprijin nerambursabil, acordat în tranșe, conform etapelor de execuție a proiectului și cererilor de plată depuse de beneficiar.

3. Cheltuieli eligibile specifice:
a) Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;
b) Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii şi echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte;
c) Cheltuieli cu activități de marketing.
d) Investiții în energie regenerabilă şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor;

4.Cheltuieli neeligibile specifice:

a) Achiziţia de terenuri şi clădiri;
b) Contribuția în natură.

5. Conditii de eligibilitate
‐ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
‐ Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;
‐ Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
‐ Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
‐ Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa II;
‐ Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului și normele de siguranță alimentară.

6.Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:
Întreprinderi micro și mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
‐ 600.000 euro;
‐ 900.000 euro pentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în urmatorul caz:
‐ Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI

Întreprinderi mijlocii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
‐ 800.000 euro;
‐ 1.100.000 euro pentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale euro;
‐ 1.100.000 euro pentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale

Sub‐măsura 4.3. „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”

1.Beneficiari:

Agricol ‐ Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora;
Silvic ‐ Proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora;
‐ Unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure;
‐ Administratorii fondului forestier de stat proprietate publică a statului.
Irigații ‐ Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2. Tipul sprijinului: ‐ asistenţa se acordă beneficiarilor eligibili pentru sprijin în cadrul submăsurii, sub forma sprijinului nerambursabil, cu obligația acestora de a asigura întreținerea investiției pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de monitorizare a proiectului. În caz contrar, sprijinul public acordat se va recupera proporțional.

3. Cheltuieli eligibile specifice:
Cheltuielile eligibile sunt limitate la:
a. Construcția și/sau modernizarea, inclusiv dotarea infrastructurii secundare de irigații (din afara exploatațiilor), inclusiv clădiri și racordarea la utilități;
b. Construcția şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole și forestiere (căi de acces din afara exploatațiilor);

4.Cheltuieli neeligibile specifice:
a. Achiziţia de terenuri şi clădiri.

5. Conditii de eligibilitate:
Conditii comune aplicabile tuturor tipurilor de sprijin:
‐ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub măsură;
‐ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
‐ Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului;
‐ Solicitantul va întreține obiectivul investițional.
Condiții specifice fiecărui tip de sprijin:

Infrastructura de acces agricolă
‐ Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția;
‐ Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

Infrastructura de acces silvică
‐ Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății asupra terenului/administrării în cazul domeniului public al statului;
‐ Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajament silvic și în inventarul deținătorului.

Infrastructura de irigații
‐ Investițiile trebuie să respecte prevederile cadrului comunitar în vigoare (art.46 al R (UE) nr.1305/2013) și cadrul național de reglementare al sectorului;
‐ Solicitantul să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/activului fizic aferent investiţiei;
‐ Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la un sistem (infrastructura principală) funcțional, din amonte în funcție de soluția tehnică.

6.Sprijinul public nerambursabil:
Ponderea spijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:
‐ 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;
‐ 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare precum și drumurilor forestiere.

                    Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Măsurii 04irigațiiidee 4bivolitractleasingidee 7energiedeseu