⇐Spre Măsura 06

Spre Măsura 08⇒

pndr2

 

Măsura 07 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale (detalii măsura 07)

Prin activitățile prevăzute în prezenta măsura sunt vizate principalele obiective: crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, a infrastructurii fizice și a serviciilor de bază; creșterea atractivităţii zonelor rurale și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor; îmbunătăţirea condiţiilor sociale, economice și de mediu; protejarea și conservarea patrimoniului cultural rural.

• Sub-Măsura 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

• Sub-Măsura 7.6 Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Sub-măsură: 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

În cadrul acestei submăsuri vor fi sprijinite investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii de bază la scară mică în vederea unei dezvoltări economice durabile și a reducerii sărăciei în spațiul rural.
1.Beneficiarii în cadrul acestei submăsuri sunt:
– Comunele și asociațiile acestora;
– ONG-uri-pentru investiții în infrastructura educațională (gradinițe) și socială (afterschool);

2. Cheltuieli eligibile
Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată, cheltuielile eligibile specifice se referă la:
a) construcția, extinderea si/sau modernizarea rețelei publice de apă;
b) construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;
c) construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;

Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială (îngrijire) cheltuielile eligibile specifice se referă la:
a) construcția, modernizarea și dotarea clădirilor, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
b) achiziționarea, inclusiv prin leasing de mijloace de transport pentru transport școlar;
Pentru proiectele de infrastructură aferentă serviciilor medicale cheltuielile eligibile specifice se referă la:
a) construcția, extinderea și/sau modernizarea clădirilor aferente dispensarelor medicale;

3. Tipul sprijinului
În cadrul submăsurii, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru :
a. Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local;
b. Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă;
c. Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată;
d. Investiții în crearea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale/ îngrijire și anume:
– Înființarea și modernizarea (inclusiv dotare) grădinițelor și a creșelor;
– Înființare și modernizare (inclusiv dotare) after-school;
– Extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar cu profil agricol;
e. Investiții aferente serviciilor medicale și sociale
– Înființarea și/sau modernizarea dispensarelor medicale rurale și a centrelor comunitare de îngrijire

4. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Investiția să se realizeze în spațiul rural;
• Investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare regională/județeană/locală relevantă;
• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
• Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile pentru apă/apă uzată sau cu strategia județeană acolo unde Master Planurile nu sunt actualizate;
• Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;
• Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale care fac parte din aglomerări sub 10.000 l.e., cu mențiunea că investițiile în infrastructura de apă/apă uzată din aglomerările sub 2.000 l.e. vor fi eligibile doar după atingerea angajamentelor de țară;
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul socio-economic al acesteia;
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea investiției.

5. Sume și rate de sprijin aplicabile
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de profit și nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială/infrastructura aferentă serviciilor medicale;
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (gradinițe) și socială (afterschool) și nu va depăși 100.000 euro.

Sub-măsură 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Această sub-măsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, inclusiv așezăminte monahale.
1. Beneficiarii în cadrul acestei submăsuri sunt:
– Comunele sau asociațiile acestora
– ONG-uri
– Unități de cult
– Persoane fizice autorizate și societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de clasă B, de utilitate publică

2. Cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile specifice pentru aceste tipuri de investiții se referă la:
(a) restaurarea, conservarea si dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B, inclusiv punerea în conservare a obiectivului prin intervenții de urgență;
(b) construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces către așezămintele monahale și/sau obiectivele de patrimoniu de interes local;
(c) restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale;

3. Tipul sprijinului
În cadrul sub-măsurii, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru:
a. Restaurarea, conservarea și accesibilizarea patrimoniului cultural imobil de interes local (clasaB);
b. Restaurarea, conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale;

4. Condiții de eligibilitate
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
-Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
-Solicitantul se angajează să asigure întreținerea investiției;
-Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
-Investiția să se realizeze în spațiul rural;
-Pentru patrimoniul cultural imobil de interes local investiția trebuie să se regăsească în lista obiectivelor de patrimoniu de interes local clasa B, conform legislației naționale în vigoare;
-Introducerea investiției în circuitul turistic la finalizarea ei.
5. Sume și rate de sprijin aplicabile
– pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 500.000 euro
– pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro va fi 85% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro.
Alocarea financiară este de 15% din alocarea totală a măsurii.

               Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Măsurii 07restaurareidee 3leasingoffice2mat didactpib