⇐Spre Măsura 07

Spre Măsura 09⇒

pndr2

 

Măsura 08 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (detalii măsura 08)

• Creșterea suprafețelor împădurite este și va rămâne un obiectiv important la nivel național, mai ales în contextul schimbărilor climatice globale.
• Împădurirea terenurilor agricole și neagricole este o măsură menită, în principal, să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin captarea CO2, precum și la adaptarea agriculturii din România la schimbările climatice așteptate.

Sub‐măsura 8.1 ‐ Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite

1. Descrierea acțiunii
Sub‐măsura 8.1 are ca obiectiv creşterea suprafeţei ocupate de păduri la nivel național care va contribui la promovarea sechestrării carbonului, adaptarea la efectele schimbărilor climatice, reducerea eroziunii solului, îmbunătățirea capacității de retenție a apei, precum și la refacerea și conservarea biodiversității locale.
Lucrările de împădurire până la atingerea stării de masiv (maximum primii 6 ani) se execută în baza unui proiect tehnic care va respecta Normele tehnice nr. 1 (în cazul realizării e trupuri de pădure) sau Normele tehnice nr. 2 (în cazul realizării de perdele forestiere de protecție) şi care va fi elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic.

2. Tipul sprijinului
Sprijinul acordat prin această măsură este reprezentat de costuri standard, care se referă la:
 Prima de înființare a plantațiilor forestiere (denumită în cadrul măsurii Prima 1), care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire.
 Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă (denumită în cadrul măsurii Prima 2), pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi.

3. Beneficiarii

Beneficiarii sprijinului prin această măsură sunt deţinătorii publici și privați de teren agricol şi neagricol și formele asociative ale acestora.

4. Cheltuieli eligibile
Solicitanţii vor primi sprijin pentru împădurirea terenurilor agricole şi neagricole, constând în cele două tipuri de prime acordate. Costurile eligibile pentru cele două tipuri de prime sunt următoarele:
-Costuri eligibile pentru calcularea Primei 1:
-Costuri necesare întocmirii proiectului tehnic de împădurire (variabile în funcție de suprafața împădurită, care acoperă cheltuieli efectuate înaintea încheierii contractului).
-Costuri legate de lucrările pentru înființarea plantației
-Costuri eligibile pentru calcularea Primei 2:
 -Costuri legate de lucrările de întreținere a plantației pentru o perioadă de maximum 6 ani (perioada în care se efectuează lucrările de întreținere a plantației este stabilită în cadrul proiectului tehnic de împădurire), asimilată termenului de închidere a stării de masiv
-Costuri necesare realizării celor două lucrări de îngrijire a arboretelor efectuate după închiderea stării de masiv
 -Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole.

5. Condiții de eligibilitate
Terenurile eligibile sunt cele agricole şi cele neagricole.
Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de perdele forestiere de protecție va fi de cel puţin 0,5 ha iar suprafața compactă minimă împădurită va fi de cel puțin 0,1 ha.
Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de trupuri de pădure va fi de cel puţin 1 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită va fi de cel puțin 0,5 ha.

6. Sume şi rate de sprijin:
Valorile primelor anuale acordate variaza în funcție de tipul terenului și de zona în care se realizează investiția.
Formula de calcul a costului întocmirii proiectului tehnic de împăduriri este următoarea:
Cost proiectare = VB + n*VM*2%, unde: VB ‐ costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafața
minimă admisă – 590 (euro) n (ha) – numărul total de hectare propus pentru împădurire în cadrul proiectului
 VM (euro) – costul mediu național de împădurire unui hectar de teren agricol și neagricol (înființarea și întreținerea plantațiilor) – 8.889 euro