⇐Spre Măsura 08

Spre Măsura 10⇒

pndr2

 

Măsura 09 – Înființarea grupurilor de producători (detalii măsura 09)

Sub‐masura 9.1a ‐ Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

1. Descrierea generală a măsurii
Prin aceasta măsură se va acorda sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători în scopul asigurării legăturii cu piaţa, îmbunătățirii şi adaptării producției atât la cerințele pieței (incluzând aspectele legate de caracterul cantitativ, calitativ și continuu al aprovizionării, și de siguranță alimentară) cât și la preferințele consumatorilor.
2. Tipul sprijinului
Sprijinul se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut și se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului.
În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

Sprijinul se va acorda ca procent din producţia comercializată prin intermediul grupului astfel:
 Anul I ‐ 10%
 Anul II ‐ 8%
 Anul III ‐ 6%
 Anul IV ‐ 5%
 Anul V ‐ 4%

3. Beneficiarii
Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM‐urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 şi înainte de solicitarea sprijinului.
4. Cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile sunt limitate la cele rezultate din înființarea și functionarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, prevazute în planul de afaceri.
5. Sume și rate de sprijin aplicabile
Sprijinul acordat este 100% public şi nu poate să depăşească anual 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi 100.000 euro/an. Ultima rată se va plăti numai după ce s‐a verificat dacă planul de afaceri a fost implementat corect.

Legislaţia în vigoare (Ordonanţa nr. 37 din 14 iulie 2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005) prevede în principal, următoarele criterii de recunoaştere ale grupului de producători:

1. Grupul de producători este persoană juridică înfiinţată la iniţiativa producătorilor cu scopul de a comercializa în comun produsele membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:
a) planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate;
b) promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii săi;
c) reducerea costurilor de producţie şi stabilirea preţurilor la producător;
d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calitaţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţienerea şi/sau promovarea biodiversitaţii.

2. Alte condiţii de recunoaştere se referă la: grupul de producători este format din cel puţin 5 membri; comercializează cel puţin 75% din producţia proprie prin intermediul grupului de producători; dovedeşte prin evidenţa contabilă o valoare minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solictă recunoaşterea, de cel puţin 10.000 Euro, echivalent în lei;
 deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;  membrii grupului de producători au obligaţia de a plăti contribuţiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupului de producători.

3. Grupul are prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligaţiile membrilor şi ale grupului de producători;
4. Grupul dispune de organe de conducere şi mijloace tehnice care să‐i permită să asigure managementul comercial şi financiar pentru funcţionarea grupului de producători.