⇐Spre Măsura 9

Spre Măsura 11⇒

pndr2

 

Măsura 10 – Agro-mediu și climă (detalii măsura 10)

  • Sub-Măsura 10.1 ‐ Plăţi de agro‐mediu şi climă
  •  Sub‐măsura 10.2 ‐ Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon

Sub-Măsura 10.1 ‐ Plăţi de agro‐mediu şi climă

1. Descrierea acțiunii
Plăţile de agro‐mediu vor fi acordate fermierilor care îşi asumă, în mod voluntar, angajamente de agro‐mediu. Angajamentele iniţiale încheiate de fermieri începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la data semnării acestora.

2. Tipul sprijinului
Sub‐măsura 10.1 vizează promovarea a 7 pachete care vizează protecția mediului.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu.
Prima compensatorie de agro‐mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii care încheie angajamente voluntare.

3. Beneficiarii
Beneficiarii plăţilor compensatorii acordate în cadrul sub‐măsurii de agro‐mediu şi climă sunt fermierii, utilizatori de terenuri agricole.

4. Cheltuieli eligibile
Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru fiecare pachet/variantă pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma asumării angajamentelor voluntare de agro‐mediu şi climă.

5. Sume și rate de sprijin aplicabile
Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de 100%, fiind constituit din costuri publice. Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă sunt următoarele:
1. pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) – 139 €/ha/an
2. pachetul 2 – practici agricole tradiţionale
varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 107 €/ha/an
varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 €/ha/an
3. pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări
varianta 3.1 – Crex crex – 244 €/ha/an
varianta 3.2 – Lanius minor şi falco vespertinus – 171 €/ha/an
4. pachetul 4 – culturi verzi – 126 €/ha/an
5. pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 126 €/ha/an
6. pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 263 €/ha/an
7. pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 288 €/ha/an.
Beneficiarii măsurii se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor de agro‐mediu şi climă (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

Sub‐măsura 10.2 ‐ Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon

1. Descrierea acțiunii
Plăţile pentru conservarea resurselor genetice animale locale în pericol de abandon vor fi acordate fermierilor sau altor crescători de animale, care îşi asumă, în mod voluntar, angajamente privind creșterea animalelor femele adulte de reproducție din rase locale în pericol de abandon prevăzute în prezenta submăsură. Femelele adulte de reproducție agajate în submăsură trebuie să fie înscrise în registrele genealogice ale raselor secțiunea principală și în programele de conservare ale raselor, care sunt înființate și conduse de asociații ale crescătorilor de animale acreditate de ANARZ conform art. 2 alin 24v) din HG nr. 834/2010 și în programele de conservare ale raselor.
Angajamentele încheiate de fermieri sau de alți crescători de animale începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la data semnării acestora.

2. Tipul sprijinului
Sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri este de tip compensatoriu, reprezentând o compensație pentru pierderile de venit suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare. Prima compensatorie, este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe cap de femelă adultă de reproducție de rasă pură.

3. Beneficiarii
Beneficiarii plăților compensatorii sunt fermierii sau alți crescători de animale, care deţin animale femele adulte de reproducție din rasele locale prevăzute în prezenta submăsură, animalele fiind înscrise în registrele genealogice ale raselor ‐ secțiunea principală și în programele de conservare ale raselor.

4. Sume și rate de sprijin aplicabile
Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri are o intensitate de 100%.
Valorile plăților compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru acoperirea pierderii de venit datorate asumării de angajamente voluntare privind creșterea animalelor femele adulte de reproducție din rase locale în pericol de abandon, pe specii, sunt prezentate mai jos:
 Bovine – 200 EUR/cap
 Ovine – 13 EUR/cap
 Caprine – 6 EUR/cap
 Ecvidee – 200 EUR/cap
 Porcine – 88 EUR cap