⇐Spre Măsura 14

Spre Măsura 16⇒

pndr2

Măsura 15 – Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (detalii măsura 15)

Sub‐măsura 15.1 ‐ Plăți pentru angajamente de silvo‐mediu

1. Descrierea acțiunii
Plățile de silvo‐mediu vor fi acordate deținătorilor de terenuri forestiere din FFN care își asumă, în mod voluntar, angajamente de silvo‐mediu.
Angajamentele încheiate de deținătorii de terenuri forestiere acoperă o perioadă de 5 ani de la data semnării acestora.
Plăţile de silvo‐mediu cuprind doar acele angajamente care depăşesc cerințele obligatorii relevante prevăzute de legislația națională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant.
Beneficiarii măsurii trebuie să respecte la nivelul întregii exploatații agricole standardele de eco‐ condiționalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, prevăzute în legislaţia naţională.
Cerințele specifice pachetelor propuse în cadrul sub‐măsurii sunt următoarele:

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște
1. Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează o zona de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței eligibile angajate, delimitată prin limite parcelare
2. Pe suprafața din angajament care nu face obiectul constituirii zonei de liniște se pot executa lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându‐se în vedere ca pe perioada angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeași unitate amenajistică.
3. În situația în care pentru suprafața angajată, în afara zonei de liniște, exista unități amenajistice încadrate în tipul funcțional TII, pentru care în amenajament sunt prevăzute lucrări speciale de conservare, aceste lucrări se vor aplica, cu excepția recoltării de masă lemnoasă.
Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri
Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu pachetul 1, însemnând că acest pachet poate fi aplicat doar de beneficiarii care au aplicat și pentru pachetul 1.
Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează unitățile amenajistice pe care urmează să efectueze rărituri cu atelaje pe toată perioada de angajament

2. Tipul sprijinului
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie de silvo‐mediu este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare.

3. Beneficiarii
Beneficiarii sprijinului sunt deținătorii de terenuri forestiere din FFN care pot fi:
A. Proprietarii de terenuri:
a. proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice
b. proprietate publică a unităţilor administrativ‐teritoriale
c. proprietate privată a unităţilor administrativ‐teritoriale
B. Asociații ale proprietarilor de terenuri prevăzuți anterior.

4. Condiții de eligibilitate

Plățile compensatorii de silvo‐mediu pot fi acordate ca parte a măsurii dacă: beneficiarul este deținătorul unei suprafețe de teren forestier din cadrul FFN, localizată pe teritoriul României, beneficiarul se angajează să mențină angajamentul de silvo‐mediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnării acestuia, beneficiarul se angajează să respecte cerințele specifice pachetelor de silvo‐mediu pentru care aplică.
Suprafața minimă pentru care se încheie angajamentul trebuie sa fie de cel puțin 100 ha (conform datelor din amenajamentul silvic).
Beneficiarul trebuie sa dețină contract de administrare / prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat.

5. Sume și rate de sprijin aplicabile
Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet sunt următoarele:
Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște: 25 €/an/ha
Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri: 103 €/ha
În cazul suprafețelor mai mari de 500 ha, valoarea plății scade pentru acele suprafețe care depășesc această valoare.