⇐Spre Măsura 15

Spre Măsura 17⇒

pndr2

 

Măsura 16 – Cooperare (detalii măsura 16)

  • Sub‐măsura 16.1 ‐ Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse
  • Sub‐măsura 16.1a ‐ Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese
  • Sub‐măsura 16.4 ‐ Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare
  • Sub‐măsura 16.4a ‐ Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare

Sub‐măsura 16.1 ‐ Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse

1. Descrierea acțiunii
Obiectivul specific al sub‐măsurii este de a sprijini înființarea și funcționarea Grupurilor Operaționale (GO) cu scopul specific de a întreprinde, în comun, un proiect de cercetare‐dezvoltare inovare nou prin care să se adreseze anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele agro‐ alimentar și forestier.
Această sub‐măsură vizează în mod specific acordarea de sprijin pentru implementarea PEI‐AGRI, prin acordarea de ajutor financiar pentru înființarea și funcționarea GO și pentru costurile directe aferente derulării de acțiuni comune ce presupun “proiecte pilot” sau “dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier ” .
Diseminarea obligatorie a rezultatelor obținute de către GO se va realiza atât prin rețeaua PEIAGRI de la nivel european cât și la nivel național – prin RNDR dar și prin rețeaua publică de consultanță agricolă.

2. Tipul sprijinului
Sprijinul se va acorda în tranșe, conform etapelor de execuție identificate în planul proiectului.

3. Beneficiarii
Beneficiarii unici ai acestei sub‐măsuri sunt Grupurile Operaționale (GO).
– GO este un parteneriat
-GO este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel putin un/o fermier/grup de producători/ cooperativă sau un/o silvicultor/composesorat/ obște de moșneni/ obște răzeșească, în funcție de tema proiectului: o partener cu domeniul de activitate ‐ cercetare; o partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro‐alimentar sau silvic.
Se poate acorda sprijin prin această sub‐măsură și parteneriatelor existente, dacă indeplinesc condițiile de mai sus și daca depun exclusiv proiecte noi.

4. Cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile în cadrul acestei sub‐măsuri sunt limitate la:
a) cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea GO și pot include, spre exemplu următoarele tipuri de cheltuieli: realizare de studii și planuri, inclusiv planul proiectului; activități de animare; cheltuieli de funcționare ale GO;
b) costurile directe determinate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus de GO, inclusiv diseminarea rezultatelor

5. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
 Proiectul GO trebuie sa fie nou și nu în derulare sau finalizat.
 Solicitantul prezintă planul proiectului (care se încadrează în aria de cuprindere a PEI‐AGRI conform prevederilor Articolului 55 din Regulamentul nr. 1305/2013) și care cuprinde în mod obligatoriu:
‐ o descriere a proiectului inovator care urmează să fie dezvoltat, testat, adaptat sau implementat;
‐ o descriere a rezultatelor preconizate și a contribuției la obiectivul PEI de creștere a productivității și de gestionare durabilă a resurselor;
‐ o descriere a procedurilor interne pentru asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor și evitarea conflictului de interese.

6. Sume și rate de sprijin aplicabile
Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 500.000 Euro.
Costurile de înființare și funcționare ale GO nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus.

Sub‐măsura 16.1a ‐ Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese

1. Descrierea acțiunii
Sprijinul se acordă pentru a facilita cooperarea dintre actorii din sectorul pomicol, având ca și obiectiv specific al sub‐măsurii sprijinirea înființării și funcționarea Grupurilor Operaționale (GO) cu scopul specific de a consolida legăturile dintre sectorul pomicol și cel de cercetare‐inovare. În acest scop membri GO vor întreprinde, în comun, un proiect de cercetare‐dezvoltare‐inovare nou, prin care să se adreseze anumite probleme ale fermierilor din sector, sau să se valorifice oportunitățile existente în sectorul pomicol.
Durata de implementare a unui proiect pilot / de dezvoltare este de maximum 3 ani.

2. Tipul sprijinului
Sprijin nerambursabil acordat în tranșe, conform etapelor de execuție identificate în planul proiectului.

3. Beneficiarii
Beneficiarii unici ai acestei sub‐măsuri sunt:
‐ Grupurile Operaționale (GO).
 GO este un parteneriat; GO este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel putin un/o fermier/grup de producători/ cooperativă din sectorul pomicol:
‐ Partener cu domeniul de activitate cercetare (de ex.: producție/procesare/ambalare fructe), corespunzator temei proiectului;
‐ Partener care are ca activitate principală procesarea/comercializarea fructelor provenite din sectorul pomicol sau producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului, în concordanță cu tema proiectului.

4. Cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile în cadrul acestei sub‐măsuri sunt limitate la:
a) cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea GO și pot include, spre exemplu următoarele tipuri de cheltuieli: realizare de studii și planuri, inclusiv planul proiectului; activități de animare;  cheltuieli de funcționare ale GO
b) costurile directe determinate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus de GO, inclusiv diseminarea rezultatelor.
Costurile directe vizează în principal costurile cu investițiile, însă nu sunt limitate la acestea.

5. Condiții de eligibilitate:
 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de
funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
 Proiectul GO trebuie sa fie nou și nu în derulare sau finalizat.
 Solicitantul prezintă planul proiectului (care se încadrează în aria de cuprindere a PEIAGRI
conform prevederilor Articolului din Regulamentul nr. 1305/2013) și care cuprinde în mod obligatoriu:
‐ o descriere a proiectului inovator care urmează să fie dezvoltat, testat, adaptat sau implementat;
‐ o descriere a rezultatelor preconizate și a contribuției la obiectivul PEI de creștere a productivității și de gestionare durabilă a resurselor;
‐ o descriere a procedurilor interne pentru asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor și evitarea conflictului de interese.

6. Sume și rate de sprijin aplicabile
Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 500.000 Euro.
Costurile de înființare și funcționare ale GO nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus.

Sub‐măsura 16.4 ‐ Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare

1. Descrierea acțiunii
Obiectivul acestei sub‐măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte. Submăsura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în spațiul rural, ci şi realizarea de
parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice.
Sprijinul se acordă pentru investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru:
Crearea /dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), şi/sau
 Activităţi de promovare referitoare la crearea /dezvoltarea unui lanţ (sau lanţuri) scurt/e de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri;

2. Tipul sprijinului
Sprijinul se va acorda în maximum două tranșe astfel:
‐ 70% din cuantumul maxim al sprijinului acordat, la primirea deciziei de finanțare;
‐ 30% din cuantumul maxim al sprijinului acordat la depunerea cererii finale de plată.
3. Beneficiarii
‐ Parteneriate constituite din minimum un partener din categoriile de mai jos și cel putin un fermier sau un/o grup de producători/cooperativă care activează în sectorul agricol.

‐ Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
‐ Organizații neguvernamentale;
‐ Consilii locale.
‐ Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

4. Cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile vor fi acordate conform prevederilor Art. 35 (5) și pot cuprinde:
 Studii/planuri;
 Activități de animare;
 Costurile de funcţionare a cooperării;
 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului;
 Costuri de promovare.
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului proiectului.

5. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
 Solicitantul prezintă un studiu/plan, inclusiv studii de fezabilitate tehnică/economică privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
 Solicitantul prezintă un concept de marketing adaptat la piața locală și un plan privind activitățile de promovare propuse.

6. Sume și rate de sprijin aplicabile
Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile
Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 100.000 Euro.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus.

Sub‐măsura 16.4a ‐ Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare

1. Descrierea acțiunii
Obiectivul acestei sub‐măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării fructelor și produselor din fructe printr‐un lanț scurt.
Prin aceasta sub‐măsură se va sprijini crearea lanțurilor alimentare scurte prin facilitarea cooperarii în cadrul sectorului pomicol, inclusiv prin dezvoltarea de piețe locale pentru comercializarea produselor prin intermediul lanțului scurt.
Sprijinul se acordă pentru investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru:
 Crearea /dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse rezultate din sectorul pomicol);
 Activităţi de promovare referitoare la crearea /dezvoltarea unui lanţ (sau lanţuri) scurt/e de aprovizionare (cu produse rezultate din sectorul pomicol) şi la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri;

2. Tipul sprijinului
Sprijin nerambursabil acordat în maximum două tranșe astfel:
‐ 70% din cuantumul maxim al sprijinului acordat, la primirea deciziei de finanțare;
‐ 30% din cuantumul maxim al sprijinului acordat la depunerea cererii finale de plată.

3. Beneficiarii
 Sprijinul se va acorda parteneriatelor constituite din minim un partener din categoriile de mai jos și cel putin un fermier sau un/o grup de producători/cooperativă care activează în sectorul pomicol:
 Microîntreprinderi și întreprinderi mici
 Organizații neguvernamentale înregistrate conform legislației naționale;
 Consilii locale;
 Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

4. Cheltuieli eligibile
 Studii/planuri;
 Activități de animare;
 Costurile de funcţionare a cooperării;
 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului;
 Costuri de de promovare
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului proiectului.

5. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
 Solicitantul prezintă un studiu/plan, inclusiv studii de fezabilitate tehnică/economică privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
 Solicitantul prezintă un concept de marketing adaptat la piața locală și un plan privind activitățile de promovare propuse;
 Fermierii au domiciliul într‐una din unitățile administrativ teritoriale prezente în anexa II și activează în sectorul pomicol;
 Membri grupurilor de producători/cooperativelor au domiciliul/sediul social în unitățile administrativ teritoriale prezente în anexa II și activează în sectorul pomicol;

6. Sume și rate de sprijin aplicabile
Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 100.000 Euro.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus.

                    Exemple de activități ce se pot întreprinde în cadrul Măsurii 16consult