Spre Consultanță Fonduri Europene

Măsuri deschise în cadrul PNDR

MĂSURA 142 – „Înfiintarea grupurilor de producatori”

Masura 142 se încadreaza în Axa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si
forestier” si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectoarelor primare agricol
si silvic, prin dezvoltarea echilibrata a relatiilor dintre producatori si sectoarele de procesare
si comercializare, precum si adaptarea productiei din punct de vedere calitativ si cantitativ
la cerintele consumatorilor.

Obiectivul specific al masurii este încurajarea înfiintarii
grupurilor de producatori din sectorul agricol si silvic în
vederea obtinerii de produse de calitate care îndeplinesc
standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de
productie unitare si sprijinirea accesului la piata a propriilor
membri.

Contributia publica aferenta Masurii 142, este de 138.855.905 Euro din care:
20% – contributia Guvernului României;
80% – contributia Uniunii Europene.
Sprijinul financiar pentru aceasta masura este nerambursabil si este de 138.855.905 Euro.

Beneficiarii eligibili  sunt grupurile de producători
recunoscute oficial începând cu data de 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013,
conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Se exclud de la finantare grupurile de producatori, recunoscute

preliminar, cele care au primit sprijin prin Programul SAPARD sau de la bugetul
national, precum si organizatiile de producatori din
sectorul legume-fructe care beneficiaza de sprijin prin
Regulamentul (CE) nr. 2200/1996, precum si
organizatiile de producatori înfiintate pentru cultura de
hamei.
Categoriile de solicitanti care pot primi finantare
nerambursabila, recunoscuti ca si grup de producatori
conform legislatiei nationale în vigoare, sunt:

Societati comerciale, conform Legii nr. 31/1990
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Societati agricole si alte forme de asociere în agricultura, conform Legii nr. 36/1991
cu modificarile si completarile ulterioare;
Asociatii conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005;
Cooperative agricole, conform Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004;
Orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei în vigoare.

Sectoarele pentru care se acorda sprijin nerambursabil

1. Sectorul agricol:
-culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi
-radacinoase câmp);
-horticultura ( flori, plante ornamentale);
-viticultura (vita de vie pentru vin);
-cresterea animalelor pentru lapte;
-cresterea animalelor (excluzând laptele);
-granivore (porci si pasari);
-mixt (cresterea animalelor pentru lapte si carne/culturi vegetale si
-cresterea animalelor).
2.Sectorul forestier:
-produse lemnoase;
-produse nelemnoase.

Schema de sprijin pentru grupurile de producatori este urmatoarea:
Rate anuale acordate în primii 5 ani de la data
recunoasterii grupului de producatori;
Sprijinul va fi calculat pe baza productiei
comercializate anual de catre grupul de producatori, astfel:
a) 5%, 5%, 4%, 3% si 2% din valoarea productiei comercializate
de pâna la 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea,
al patrulea si respectiv al cincilea an.
b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% si 1,5% pentru valoarea productiei
comercializate care depaseste 1.000.000 Euro pentru primul,
al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an.
Sprijinul nerambursabil primit, nu va putea depasi
urmatoarele plafoane:
100.000 Euro- Anul I
100.000 Euro- Anul II
80.000 Euro- Anul III
60.000 Euro- Anul IV
50.000 Euro- Anul V

Data limita pentru depunerea cererii de finantare:

-deschisă continuu până la epuizarea fondurilor

Ghidul Solicitantului  

MĂSURA 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare”

Prin finanţarea acestei masuri vor fi atinse următoarele
obiective specifice: îmbunătăţirea strategiilor locale prin încurajarea actorilor de la nivel local de a
întreprinde proiecte de extindere a experienţelor, de stimulare şi sprijinire a
inovaţiei, de dobândire a competenţelor şi îmbunătăţirea lor atât inter-teritorial cât şi
transnaţional.

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” reprezintă una din cele trei măsuri
din cadrul axei LEADER. Cooperarea înseamnă mai mult decât includerea într-o rețea.
Prin acțiunea de cooperare, Grupurile de Acțiune Locală sunt încurajate și sprijinite să
întreprindă o acțiune comună cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o
abordare similară și care se află într-o altă regiune, într-un alt stat membru sau chiar întro
țară terță. Prin Măsura 421 se vor finanţa proiecte de cooperare ca modalitate de a extinde
experiențele locale pentru îmbunătățirea strategiilor locale, de a permite accesul la
informații și idei noi, de a face schimb de experiență și de a învăța din experiența altor
regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovația, de a permite dobândirea de competențe
și îmbunătățirea lor.

Beneficiarii eligibili pentru finanțare în cadrul măsurii 421 din cadrul PNDR sunt:

– Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2
“Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea
teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri;
– Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își
desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al
Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală,
dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract de
finanțare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri.

Cooperarea se implementează sub responsabilitatea unui Grup de Acțiune Locală
coordonator selectat în cadrul axei LEADER, din România sau dintr-un alt Stat Membru.

Pentru ca proiectul să fie eligibil, GAL-ul coordonator trebuie să aibă unul sau mai mulți
parteneri din următoarele categorii de potențiali parteneri:

– GAL selectat de AM PNDR sau de autoritățile competente din alte State Membre;
– entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER din
zona acoperită de un GAL din România sau dintr-un alt Stat Membru (eligibilă
pentru finanțare din PNDR va fi doar organizația din România);
– entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER,
care nu funcționează într-un teritoriu acoperit de un GAL din România sau dintrun
alt Stat Membru (existența acestui tip de partener asigură eligibilitatea
proiectului, dar partenerul însuși nu este eligibil pentru finanțare din Măsura 421);
– entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER
dintr-o țară terță (existența acestui tip de partener asigură eligibilitatea proiectului,
dar partenerul însuși nu este eligibil pentru finanțare din Măsura 421).
Fiecare partener are răspundere financiară și administrativă pentru operațiunile

Criterii de eligibilitate privind proiectele de cooperare:

1. Partenerii din cadrul proiectului sunt GAL-uri sau sunt entităţi organizate în
conformitate cu abordarea LEADER

2. Proiectul este elaborat şi va fi implementat în comun;

3. Coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER;

4. Proiectul de cooperare este selectat de GAL sau de AM PNDR

Prioritate în selecție se va acorda proiectelor de cooperare care:

– implică mai mult de două GAL-uri din România
– implică un GAL din alt stat membru cu experienţă LEADER +
– includ activităţi inovative
– combină obiectivele din diferite axe ale PNDR
– se adresează fermierilor de semi-subzistenţă
– se adresează tinerilor din zona rurală
– respectă normele de mediu
– care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca
beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc.

Proiectele se depun in mod continuu

Ghidul Solicitantului