Spre Consultanță Fonduri Europene

  Autoritatea de Management pentru POS CCE anunţă lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii 3.2.2 – „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice” din cadrul Axei Prioritare 3 – „Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Apel 6.

Documente:
Apel de proiecte
Ghidul Solicitantului
Anexe la Ghid

  POC 2014 – 2020: Primele Ghiduri ale Solicitanților publicate în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (AM POSCCE), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunţă publicarea în consultare publică a următoarelor Ghiduri ale solicitanţilor, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (2014–2020) – Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor:

  Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într-un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă

Acțiune 1.1.1 : Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare

Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD sprijină  creșterea capacității de cercetare dezvoltare și inovare în domenii identificate de Strategia Națională de CDI 2014-2020 ca domenii de cercetare de specializare inteligentă, precum și în sănătate, identificat ca domeniu prioritar de interes național.

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei  şi 90.000.000 lei.

Valoarea finanțării publice nerambursabile nu va depăși echivalentul în lei a 5.000.000 euro în Municipiul București, 15.000.000 milioane euro în regiunea Vest și județul Ilfov și 20.000.000 euro în celelalte regiuni ale României

 Activități eligibile

 • achiziţie de teren;
 • construcţie/extindere clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare C-D;
 • achiziţionarea de active corporale pentru C-D: clădiri şi/sau spaţii, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare;
 • achiziționarea de active necorporale pentru CD

Beneficiari

-Organizaţii de cercetare de drept public sau privat (instituţii CD sau de învăţământ superior)

-Intreprinderi cu activitate CD menţionată în statut

-Entități care administrează structuri de tip cluster inovativ

Perioada de consultare: 24 octombrie – 14 noiembrie 2014

Ghid  Actiunea 111

 

Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Activități eligibil

a) crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (numai pentru spin-off)

b) activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)*

c) achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare

d) achiziţia de servicii de consultanţă** pentru inovare referitoare la: management; asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; instruire; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; utilizarea standardelor

e) achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă;

f) activităţi pentru introducerea în producţie

– achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice, know-how, brevete, licenţe, mărci), necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie);

– achiziţia de instrumente şi echipamente TIC şi de utilaje şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie;

– activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului;

activităţi de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului, din care pot face parte de exemplu următoarele activităţi:

 • elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare/ de aplicare ;
 • pregătirea de fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize;
 • revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/ punere în funcţiune/ operare/ aplicare;
 • punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot;
 • exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă;
 • realizarea  de servicii noi/ semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare  a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative)*;
 • comercializarea rezultatelor de către deţinătorul de drepturi care este şi producător;

g) activităţi legate de informarea beneficiarilor: achiziţonarea de publicaţii, abonamente şi asigurarea accesului la baze de date;

h) activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.

Activităţile de procurare de materii prime şi materiale pot avea loc în orice etapă a derulării proiectului, inclusiv în vederea realizării activităţilor de cercetare-dezvoltare

Beneficiari

-Întreprinderile mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de CD poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii;

-Parteneriatele formate, la iniţiativa sectorului antreprenorial, din întreprinderi și instituţii de CD şi/sau învăţământ superior (e.g. clustere inovative;)

-Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de cercetare de drept public

-Start-up-uri inovatoare: microîntreprinderi sau întreprinderi mici, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi au un plan de afaceri;

Perioada de consultare: 24 octombrie – 14 noiembrie 2014

Ghid acțiunea 121