Asta deoarece 2015 va avea alocarea financiară a anului 2014, propria-i alocare şi un procent din fondurile lui 2016

 Aflat în procedură de aprobare la Comisia Europeană, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 203418maxim2014-2020 are alocate, potrivit şefului OJFIR Harghita, dr. ing. Ioan Hîrb, 8,128 miliarde euro, la care se mai adaugă 20 de procente contribuţia statului român.

Pentru aprobarea cadrului general de implementare a măsurilor finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat prin PNDR 2014-2020, MADR are în lucru un proiect de HG în care sunt schiţate regulile şi condiţiile în care solicitanţii fondurilor alocate prin noul Program şi prin sub-programul pomicol pot obţine fonduri nerambursabile pentru proiecte de investiţii şi în cadrul schemelor de ajutor de stat, respectiv de minimis. Aşa stând lucrurile, prima întrebare legată de subiect care îmi vine acum în cap este aceasta:

Ar fi cineva care să rămână fără bani, dacă actualul document va fi întocmai aprobat?

Şi iată răspunsul formulat de dr. ing. Ioan Hîrb, pentru toţi cei interesaţi de el.

– Da. În primul rând, solicitanţii/beneficiarii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, excluşi de la finanţare până la achitarea integrală a datoriilor cumulate atât la SAPARD, cât şi la PNDR 2007-2013. Apoi ar mai fi beneficiarii cu contracte încetate din proprie iniţiativă – un an de la data rezilierii şi cei care nu au respectat obligaţiile contractuale – doi ani de la data rezilierii. Tot doi ani vor fi excluşi şi cei care au minţit în declaraţia pe propria răspundere ori au creat condiţii artificiale, situaţie în care, indiferent de etapa în care se află proiectul, vor trebui să returneze sumele primite, dacă acest lucru este dovedit.

Important de menţionat e şi faptul că proiectul MADR mai prevede că beneficiarii SAPARD sau FEADR, care au litigii cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), vor putea solicita fonduri PNDR 2014-2020 doar după o decizie definitivă şi irevocabilă a instanţei.

 Fără emoţii vor intra la finanţare…

…solicitanţii de fonduri nerambursabile aflaţi în afara unei situaţii din cele prezentate mai sus, care fac dovada co-finanţării private, cumulat pentru toate proiectele pentru care cer sprijin financiar.

În acest scop, mai arăta şeful OJFIR Harghita, potenţialii beneficiari care prezintă dovada co-finanţării private prin extras de cont vor trebui să solicite băncii să blocheze în contul special al proiectului 50 la sută din suma care va fi folosită pentru plăţi privind implementarea proiectului, banii urmând a fi deblocaţi doar la cererea lor, cu avizul AFIR.

Sub rezerva că deocamdată vorbim despre un proiect în lucru şi nu despre un act normativ cu putere de lege, dr. ing. Ioan Hîrb s-a referit succint şi la momentul depunerii cererii de plată, respectiv al documentelor justificative, care înseamnă cel mult patru luni de la semnarea contractului de finanţare, în cazul proiectelor pentru achiziţii, sau cel mult opt luni în cazul celor pentru achiziţii complexe, care prevăd construcţii-montaj.

Beneficiarii sprijinului pentru plantarea de specii perene, agricole şi forestiere vor face acelaşi lucru în maximum 24 de luni de la semnarea contractului, cu posibilităţi de prelungire a termenului cu încă 6 luni.

Costuri generale eligibile

 Cu sublinierea că în Ghidul solicitantului vor fi detaliate condiţiile şi modalitatea de soluţionare/acordare a avansului, interlocutorul meu a amintit în treacăt despre proiectele ce necesită acord de mediu cu studiu de impact, după care s-a oprit la cheltuielile privind costurile generale ale proiectului – studiu de fezabilitate, consultanţă, proiectare, monitorizare, management etc., care pot fi eligibile, dar nu pot depăşi 10 la sută din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele de construcţii-montaj, respectiv 5 la sută pentru cele de achiziţii simple.

De reţinut aici e şi faptul că achiziţiile, inclusiv cele publice, trebuie finalizate şi avizate de AFIR în maximum 6 luni, dacă ne referim la primele, şi în maximum 3 luni dacă ne referim la celelalte – de la data notificării de selecţie, dar înainte de semnarea contractului.

Cât priveşte durata de implementare, vorbim despre trei ani de la contractare în cazul investiţiilor co-finanţate prin PNDR 2014-2020 şi despre doi ani în cazul investiţiilor simple fără leasing.

Alte prevederi până la Programul LEADER

 Dr. ing. Ioan Hîrb a mai amintit în treacăt despre obligaţiile pe termen lung, angajamentele de agromediu, transferul de exploataţie ş.a., toate avute în vedere de specialiştii care au elaborat proiectul de HG, după care s-a oprit la Programul LEADER. Mai exact spus la beneficiarii sub-măsurii 19.1 din cadrul Măsurii 19 – „Dezvoltarea locală LEADER”, care, potrivit prevederilor din documentul aflat încă în lucru, trebuie să prezinte prima cerere de plată, plus documentele justificative aferente cheltuielilor cu activitate de animare, în maximum 45 de zile de la avizarea raportului final de activitate, iar a doua în 45 de zile de la publicarea raportului de evaluare a strategiilor de dezvoltare locală.

  Ce ar mai fi de spus?

Destule cred, motiv pentru care mă văd nevoită să recurg la a selecta doar unele informaţii de care dumneavoastră, cititorii noştri, aţi putea fi mai mult interesaţi. Prima dintre ele este aceea că, la finele lunii în curs, vor fi lansate pe răspunderea statului român primele trei măsuri din noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, contractele de finanţare urmând a fi semnate doar după aprobarea oficială a acestuia de către CE.

Tot atunci vor fi selectate şi contractate şi cererile pentru ajutorul de stat şi de minimis (maximum 200.000 euro, cumulat pe durata a trei ani fiscali), pentru care îşi va da acordul şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

***

Ştiut fiind că informaţia fructificată în timp util face în zilele noastre toţi banii, dr. ing. Ioan Hîrb le recomandă potenţialilor beneficiari ai PNDR 2014-2020 să se documenteze foarte serios înainte de a întocmi o cerere de finanţare; să-şi rezolve din vreme problemele legate de proprietate şi cele legate de co-finanţare; să se asigure că proiectul lor va fi viabil pe perioada semnării contractului şi monitorizării lui; să-şi aleagă atent firmele de consultanţă şi să respecte termenele de depunere a cererilor de finanţare a dosarelor de achiziţii, dosarelor de plată ş.a.m.d.

Sursa: informatiahr.ro