KV_APDRP_imagini_3elem

 Din sumele alocate acestor măsuri, vor fi alocări separate pentru Subprogramul pomicol.

Ultimele două măsuri incluse în PNDR sunt destinate proprietarilor de păduri – Măsura Servicii de silvo-mediu, și micilor fermieri care își cedează definitiv exploatațiile – Submăsura 6.5 „Plăți pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și transferă definitiv exploatația altui fermier” din cadrul Măsurii Dezvoltarea exploatațiilor.

Sprijinul prin PNDR va prevedea in principal:

-Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);

-Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;

-Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de fermieri;

-Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;

-Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.

Având în vedere elementele identificate mai sus, sprijinul prin PNDR va adresa in principal:

-Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale;

-Îmbunătățirea infrastructurii locale, educaționale și de îngrijire medicală, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale;

-Restaurarea și conservarea moștenirii culturale;

-Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru dezvoltarealocală;

-Servicii de consiliere și acțiuni de transfer de cunoștințe pentru dezvoltarea afacerilor în spațiul rural.

Îndeplinirea obiectivelor strategice din PNDR 2014-2020 se va realiza prin cele 6 priorități de dezvoltare rurală:

P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale

P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor

P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură

P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic
P6 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale

Pot fi beneficiari ai fondurilor nerambursabile următoarele categorii:

-Entităţi publice şi/sau private, inclusiv asociații ale acestora – persoane juridice care au competenţă în domeniul formării profesionale, informării, serviciilor de consiliere și promovării;

-Fermieri – condițiile specifice sunt descrise în fișele măsurilor;

-Tineri fermieri în conformitate cu definiţia prevăzută la art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013;

-Persoane juridice de drept privat înregistrate conform legislației naționale (PFA, ÎI, IF, întreprinderi)

-Unități administrativ-teritoriale comune și/sau asociațiile acestora;

-Grupuri de producători, cooperative, constituite conform legislației în vigoare, inclusiv cele din sectorul pomicol;

-Grupuri operaționale;

-Parteneriate constituite

-Deţinători publici și privați de teren agricol şi neagricol și asociațiile acestora;

-Proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora;

-Administratorii fondului forestier de stat proprietate publică a statului;

-Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, proprietari/deţinători de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare;

-Organizații neguvernamentale;

-Unităţi de cult;

-Fonduri mutuale pentru agricultură constituite în conformitate cu legislația națională ca asociații juridice non-profit, acreditate de către autoritatea competentă;

-Parteneriate public-private de tip GAL

-Autoritatea de Management, Agenții de Plată, Autoritatea competentă, alte organisme implicate în implementarea PNDR.

Programul PNDR 2014-2020 complet