Prin sub-masura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, se va sprijini stabilirea pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi sau conducatori unici ai unei exploatatii agricole iar in acest sens vor primi fiecare din fondurile europene nerambursabile suma de 50.000 euro.

 

Exemplu plan de afaceri pentru aceasta masura

tineri-fermieri1I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/Numele solicitantului
Date de identificare ale acestuia
Obiectul de activitate*
(Se va menţiona obiectul de activitate efectiv: cultura vegetală, creşterea animalelor, etc)
*în situaţia când solicitantul este deja autorizat, se va completa obiectul de activitate conform Cod CAEN
Forma juridică a solicitantului
Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)

II. DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE

Istoricul activităţii (Se prezintă pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului)

Bazele de producţie ale solicitantului

Dotările fermei (se vor menţiona cele mai importante clădiri, maşini şi utilaje agricole) în anul 0

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURĂRII ŞI DETALIEREA INVESTIŢIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

La acest capitol se vor prezenta, pe scurt, acţiuni legate de efectuarea unor activităţi agricole. Se va face descrierea măsurilor ce se vor lua pentru creşterea veniturilor exploataţiei, prin restructurare şi modernizare, faţă de situaţia prezentată la momentul instalării în anul 0. Planul de afaceri trebuie sa includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel:
i. achiziţionarea de teren pentru desfăşurarea activităţilor agricole;
ii. construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de exploataţie, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului;
iii. achiziţionarea, inclusiv în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;
iv. achiziţionarea de animale şi după caz, a cotei de producţie;
v. plantarea şi replantarea plantelor perene.

După caz, Planul de afaceri trebuie să prevadă investiţii pentru respectarea standardelor comunitare în vigoare, astfel încât la expirarea perioadei de graţie de 36 de luni de la data instalării, exploataţia să îndeplinească aceste standarde.

Detalierea investiţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date tehnice, părţi desenate, anexate.

IV. SCHIMBĂRI DE MANAGEMENT ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SOLICITATĂ

Se va face o caracterizare de ansamblu privind schimbările vizate ale managementului exploataţiei. Se prezintă relevanţa, dacă activitatea exploataţiei impune şi forţă de muncă atrasă, după caz. Fermierii care beneficiază de sprijinul acordat prin această măsură, în primii trei ani de la acordarea sprijinului sunt obligaţi să urmeze un curs de pregătire profesională finanţat prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”. (Se vor indica tipurile de cursuri pe care trebuie să le urmeze solicitantul, privind: diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii Europene, aplicarea cunoştinţelor privind protecţia mediului, managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere, introducerea de noi tehnologii informaţionale, inovaţii, gestionariea durabilă a resurselor naturale etc. în funcţie de specificul exploataţiei deţinute).

V. TIPUL ŞI CANTITATEA PRODUSELOR OBŢINUTE ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ RESTRUCTURARE, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE DE PIAŢĂ

Pentru a pune în evidenţă tipul şi cantitatea produselor obţinute în cadrul exploataţiei agricole, se pot folosi tabelele următoare cu prezentarea pieţei de desfacere:

1. Pentru exploataţiile agricole vegetale

Planul de cultură inclusiv pentru suprafeţe cultivate cu furaje

2. Pentru exploataţiile zootehnice şi mixte:

Planul de producţie al fermei zootehnice

VI. CALCULUL UNITĂŢII DE DIMENSIUNE ECONOMICĂ (UDE)

• Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro.
• Se va calcula totalul UDE din producţia vegetală şi/sau zootehnică pentru anul 0 şi respectiv pentru anul ţintă, conform secţiunii specifice din Cererea de finanţare „Stabilirea dimensiunii economice a fermei”.
• Dimensiune Economică a exploataţiei în anul ţintă trebuie să fie de peste 10 UDE şi mai mare cu 4 UDE faţă de anul 0.

VII. ELEMENTE REFERITOARE LA MEDIU

Descrierea modului prin care investiţia respectă condiţiile de mediu sau prin care activitatea descrisă aduce îmbunătăţirea acestor condiţii.

VIII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Se va face o scurtă prezentare evidenţiindu-se principalele riscuri care se pot ivi, cauzele şi efectele acestora asupra producţiei totale obţinute.
IX.GRAFICUL DE TIMP PENTRU RESTRUCTURARE, INCLUSIV OBIECTIVE ŞI ETAPE

XI. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII

1. Denumirea investiţiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii acesteia.
Se va descrie conformitatea obiectivelor investiţiei urmărite prin proiect cu obiectivele Măsurii 121 şi se va preciza capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiţiei. Se va descrie modul în care investiţiile propuse prin proiect sunt în acord cu potenţialul agricol al zonei. După caz, se va menţiona locurile de muncă nou create.

2. Descrierea investiţiilor ce urmează a fi executate în vederea adaptării unităţii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adaptează (pentru proiectele care vizează adaptarea unităţii la standardele specifice).

3. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenţa şi strategia de piaţă ce va fi aplicată pentru valorificarea produselor/serviciilor obţinute prin implementarea proiectului.

4. Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii şi experienţă profesională), relevante pentru proiect

5. Descrierea achiziţiilor propuse a se realiza prin proiect, repectiv denumirea, numărul, valoarea şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin aceasta masura (achiziţiile trebuie să fie fundamentate în funcţie de capacitatea de producţie existentă şi/sau prognozată).

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea şi tehnologia aplicată în cadrul proiectului (plan de cultură pe perioada de cinci ani, plan de producţie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnică şi altele).

6. Durata de realizare (luni) şi etape principale

Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi. Se vor evideţia investiţiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie să se încadreze în perioada de graţie.

7. Devizele investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, însoţit de devizele pe obiecte, conform legislaţiei în vigoare (HG nr.28/09.01.2008). (Detaliaţi cheltuielile eligibile şi neeligibile pe elemente).

În estimarea costurilor invesţiei prin întocmirea bugetului estimativ se va verifica în Baza de date de preţuri pe de site-ul APDRP şi se vor printa şi ataşa la cererea de finanţare paginile referitoare la bunurile şi serviciile incluse în proiect, identificate în bază.

În situaţia în care valorile bunurilor/servciilor nu se încadrează în limitele din Baza de date de preţuri, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depăşesc valoarea de 50.000 EUR şi o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii care se încadrează între 10.000 EUR şi 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor menţiona şi tarifele corespunzătoare.

dosarul cererii de finanţare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzînd preţul, furnizorul şi caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 5 de mai sus (maxim 2 pagini/ofertă).

ATENŢIE! Invesţiile de înlocuire nu sunt eligibile. Investiţiile de înlocuire sunt definite după cum urmează:
“Investiţie de înlocuire” înseamnă o investiţie care înlocuieşte pur şi simplu o clădire sau o maşină existentă, sau părţi din aceasta, cu o nouă clădire sau maşină modernă, fără a creşte capacitatea de producţie cu cel puţin 25% sau fără a modifica în mod fundamental natura producţiei sau tehnologia utilizată. Demolarea completă a unei clădiri agricole vechi de cel puţin treizeci de ani şi înlocuirea cu o clădire modernă sau renovarea substanţială a unei clădiri agricole nu sunt considerate investiţii de înlocuire. Renovarea este considerată substanţială atunci când costurile sale reprezintă cel puţin 50% din valoarea noii clădiri.

Trebuie avute în vedere următoarele:
Cheltuielile aferente înlocuirii unei/unui maşini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI când prin investiţie se realizează cel puţin:
Creşte capacitatea de producţie cu cel puţin 25% faţă de cea iniţială (fără proiect);
SAU
Se modifică tehnologia aplicată iniţial;
SAU
Se modifică natura producţiei.

8. Finanţarea investiţiei

9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

Valoarea totală (LEI), Valoare eligibilă (LEI);
Durata de realizare (luni) însotită de graficul de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi;
Capacităţi de producţie rezultate ca urmare a investiţiei (în unităţi fizice)

10. Proiecţii financiare şi indicatori financiari pentru îndeplinirea obiectivului de creştere a viabilităţii economice.

10.1 Proiecţii financiare pentru SRL (Anexe B)
Prognoza veniturilor ;
Prognoza cheltuielilor;
Proiecţia Contului de profit şi pierdere;
Bilanţ sintetic previzionat ;
Flux de numerar ;
Indicatori financiari.

10.2 Proiecţii financiare pentru PFA
Prognoza încasărilor şi plăţilor pentru anii 1, 2 şi 3 de implementare;
Prognoza încasărilor şi plăţilor anii 1-5 de previziune;
Indicatori financiari

Sursa: www.apdrp.ro

Vezi si: Exemplu de succes prin accesarea Măsurii ″Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri″